Ekumenická bohoslužba

25.06.2021

     Dňa 25.06.2021 v čase o 17.00 hod v Leviciach na kalvárii Kresťanská policajná asociácia zorganizovala ekumenické bohoslužby pre príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ako aj pre širokú verejnosť.

Na začiatku bohoslužieb prítomných privítal a predstavil viceprezident Kresťanskej policajnej asociácie Ing. Marián Bielik.

     Tieto bohoslužby viedli generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a v Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky plk. Mgr. Viktor Sabo a policajný kaplán Ordinariátu v Ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zaradený na policajnej farnosti sv. Františka z Assisi Pliešovce plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD.

     Na bohoslužbe boli prítomní a zároveň účinkujúci riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR plk. Mgr. Milan Petrula, správca farnosti Ordinariátu v Ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zaradený vo vojenskej farnosti Sv. Michala vo Vojenskom útvare Levice por. Mgr. Ján Lehocký,duchovný ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR, duchovný ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zaradený na Finančnej správe SR ThDr. Marián Bodolló, zborový farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru Levice ThDr. Martin Riecky, zborový farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru Terany Mgr. Dušan Hučka, kazateľ Bratskej jednoty baptistov Dušan Uhrin.

     Generálny duchovný sa vo svojej kázni oprel o text proroka Nehemiáša a prítomných vyzval: ,,Buďte pevní vo viere ako kamene hradieb, ktoré budoval Nehemiáš so svojimi druhmi."

     Po bohoslužbe prezident Kresťanskej policajnej asociácie PhDr. Jaroslav Macek, MBA poďakoval všetkým, ktorí sa bohoslužby zúčastnili a pozval prítomných, aby využili otvorenú vyhliadkovú vežu a vychutnali si pohľad z vyhliadkovej veže, ktorá sa rozprestiera nad mestom Levice a pozval všetkých zúčastnených na agapé, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch evanjelického cirkevného zboru Levice..

     Kresťanská policajná asociácia sa týmto chce poďakovať predovšetkým pánu Bohu, že vďaka nemu sa podarila zorganizovať uvedená ekumenická bohoslužba a zároveň chce poďakovať všetkým prítomným, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní tejto bohoslužby, ako všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na tejto bohoslužbe.