SLOVO MEDZI NAMI

Pondelok, 30. novembra    

Meditácia - Matúš 4, 18-22

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.

I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.

Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.


Meditácia                                                                   

Svätého Ondreja, apoštola, sviatok

"Oni hneď zanechali siete a išli za ním" (Mt 4, 20).

Ondrej bol rybárom v čase, keď Rimania zdaňovali každý jeden úlovok. No napriek - ba možno práve kvôli - ťažkostiam, spojeným s touto prácou, je zrejmé, že sa zamýšľal aj nad niečím väčším, než len nad svojím živobytím. Bol totiž učeníkom Jána Krstiteľa a oddane očakával prisľúbeného Mesiáša (pozri Jn 1, 35 - 42). Len čo začul, ako o ňom Ján Krstiteľ káže, hneď sa vydal na cestu a niekoľko dní putoval z Kafarnauma až do údolia rieky Jordán. Niet divu, že keď Ondrej napokon Mesiáša osobne stretol, hneď išiel za ním.

O začiatkoch Ježišovho účinkovania počuli mnohí. No Ondrej ako jeden z mála zareagoval na Ježišovo pozvanie nasledovať ho výnimočným prejavom viery: spolu so svojím bratom Petrom a priateľmi Jakubom a Jánom ihneď zanechal svoje rybárske siete. Stretnutie s Ježišom doň vtlačilo nezmazateľnú túžbu opustiť všetko ostatné a dozvedieť sa viac o tom, kto vlastne je tento muž.

Aj my musíme byť, podobne ako Ondrej, pripravení zanechať niektoré oblasti svojho doterajšieho života. Zvlášť to platí počas Adventu, keď ešte viac túžime po Pánovi. Pozornejšie sa teda započúvajme do Ježišových slov a čo najrýchlejšie sa za ním rozbehnime.

Ježiša môžeš počas tohto Adventného obdobia stretnúť aj tak, že sa budeš modliť slovami evanjelia. Snaž sa rozlíšiť, či ťa Ježiš pri kontemplácii Božieho slova nežiada, aby si sa nejako odklonil od svojej "každodennej rutiny". Možno chce, aby si s ním trávil viac času a učil sa od neho. Nebudeš s ním síce kráčať presne tak ako Ondrej, no môžeš s ním prechádzať stránky Svätého písma.

Tento týždeň sú všetky prvé čítania vybrané z Knihy proroka Izaiáša. Pri ich počúvaní rozjímaj o proroctvách, v ktorých sa hovorí o tom, kto je Ježiš a čo prišiel vykonať. Každé z nich prijmi ako opis Mesiáša, ktorého si sa rozhodol nasledovať. Uver, že vždy, keď uvidíš Ježiša o čosi jasnejšie - bez ohľadu na to, ako a kde -, podnieti ťa to zanechať svoje "siete" a ešte vernejšie ho nasledovať.

"Pane Ježišu, pomôž mi nasledovať ťa počas tohto Adventného obdobia."