SLOVO MEDZI NAMI

Nedeľa, 24. októbra 2021   

Jeremiáš 31, 7 - 9;           

Toto hovorí Pán: "Plesajte, plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov; ohlasujte, spievajte a vravte: 'Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela.' Hľa, privediem ich späť zo severnej krajiny a z končín zeme ich zhromaždím. Bude medzi nimi slepý i chromý, spolu ťarchavá aj rodička: vráti sa sem veľké spoločenstvo. Prídu s plačom, dovediem ich v poníženej prosbe a budem ich viesť cez potoky vôd, rovnou cestou, nepotknú sa na nej, lebo ja som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený." 


Zamyslenie                                              

"Bude medzi nimi slepý i chromý" (Jer 31, 8).  

V starovekom Izraeli boli slepota aj ochrnutie považované za Božie prekliatie. Postihnutí a chorí ľudia boli vnímaní ako nehodní uctievať Pána. Preto sa Ježišovi učeníci pri pohľade na žobrajúceho slepca opýtali: "Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?" (Jn 9, 2). Jeremiášovo proroctvo je práve preto také dojímavé. Opisuje zajatcov, ktorí sa vracajú do Jeruzalema, a v zástupe vykúpených spomína aj "slepých a chromých" (Jer 31, 8). Príde deň, sľubuje prorok, keď nik nebude vyčlenený, dokonca ani tí, ktorých kedysi považovali za nehodných. Teraz sa vráťme k novšiemu príbehu o Bartimejovi, slepému žobrákovi, ktorý v dnešnom evanjeliu sedel na kraji cesty. Keď sa dopočul, že okolo prechádza Ježiš, volal o pomoc, ale zástup ho zahriakol. Svätý muž ako Ježiš má predsa určite dôležitejšie starosti ako takého "hriešnika"! Bartimej však veril, že Ježiš, "Syn Dávidov", ho neodmietne. Preto na neho "ešte väčšmi kričal", až kým jeho hlas neprehlušil aj zazerajúci zástup (pozri Mk 10, 48). A Bartimej sa nemýlil! Ježiš sa pri ňom nielenže pristavil, ale dokonca vyzdvihol jeho vieru a uzdravil ho (pozri Mk 10, 52). Dal tak jasne najavo, že Boh Bartimeja nezavrhol. Bol hodný Božej lásky a uzdravujúcej milosti rovnako ako ktokoľvek iný. V tom spočíva krása evanjelia. Ježiš búra každý múr rozdelenia, ktorý nás oddeľuje od nebeského Otca. Prijíma každého človeka bez ohľadu na jeho situáciu. Teda aj teba. Možno sa dnes cítiš podobne, ako sa deň čo deň cítil Bartimej, ktorý dúfal, že dostane aspoň odrobinku milosrdenstva a nehy. Ježiš ťa však vidí inak. Vo svete, ktorý často odvrhuje "nehodných", Ježiš s otvorenou náručou stojí pred tebou a hovorí ti: "Tvoja viera ťa uzdravila!" (Mk 10, 52).

"Pane Ježišu, nauč ma pozerať sa na svet očami tvojej lásky."