Ďakujeme Vám za Vašu podporu, alebo 2 % z dane, viac nájdete, ak kliknete na  K O N T A K T

SLOVO MEDZI NAMI


Exodus 12, 1 – 8. 11 – 14       

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte: "Tento mesiac bude pre vás začiatočným mesiacom, prvým mesiacom v roku.

Celej izraelskej pospolitosti povedzte: V desiaty deň tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre  svoju  rodinu,   baránka   pre každý dom.   Ak  je rodina   menšia a nevládala  by zjesť baránka, nech  sa spojí so susedom, čo býva jeho domu najbližšie, podľa počtu osôb, koľko stačí na zjedenie baránka.

Baránok  musí  byť bezchybný,  jednoročný  samček;  môžete  ho vybrať   z oviec  alebo  kozliat.  Budete  ho opatrovať do štrnásteho dňa tohoto mesiaca; v predvečer ho celá izraelská pospolitosť obetuje.

Vezmú z jeho krvi a namažú ňou oboje verají a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť.    A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni a nekvasený chlieb s horkými zelinami.

A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete jesť rýchlo, lebo je Pánova Pascha (čiže Pánov prechod).

V tú   noc   prejdem   egyptskou   krajinou  a   usmrtím  všetko  prvorodené   v Egypte;  človekom počnúc  až  po dobytok. A nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd. Ja som Pán. Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Uvidím krv a obídem vás; nezastihne vás nijaká pohroma, keď budem biť Egypt.

Tento   deň   bude   pre   vás  pamätný  a   budete   ho sláviť   ako  sviatok Pána; z pokolenia na pokolenie  ho budete sláviť po všetky veky."


Zamyslenie                                              

"Uvidím krv a obídem vás" (Ex 12, 13).         

V dnešnom prvom čítaní Veľkonočného trojdnia Pán prikazuje Mojžišovi, aby každá izraelská domácnosť zabila baránka a jeho krvou namazala veraje dverí svojho domu. Pán to Mojžišovi vysvetlil takto:  keď  "uvidím  krv,  obídem  vás  a  nezastihne vás nijaká pohroma" (Ex 12, 13). Všetci prvorodení  v Egypte boli v ten večer usmrtení, no prvorodení z rodín Izraelitov boli ušetrení.

Pri dnešnej svätej omši, keď prijmeš v Eucharistii Ježiša, Božieho Baránka, spomeň si na to, že jeho krv vyliata na kríži chráni aj teba. Tak ako boli prvorodené deti ochránené pred smrťou, Ježišova krv tebe zaistila večný život. Aj keď raz zomrieš telesnou smrťou, jedného dňa ťa Ježiš vzkriesi s telom i dušou. A v tomto novom nebi a novej zemi "už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude" (Zjv 21, 1. 4).

Toto všetko sa môže stať, pretože ako posledná egyptská rana vyviedla Izraelitov z otroctva (Ex 12, 31 – 32), tak nás oslobodzuje Ježišova krv z otroctva hriechu. Skrze jeho obetu si očistený a je z teba nové stvorenie.

Pri každej svätej omši – a zvlášť dnes na Zelený štvrtok – máš príležitosť pripomenúť si tento veľký skutok lásky. Ježiš je Baránok, ktorý vylial svoju krv, aby ti očistil srdce a daroval ti nový život. Každá svätá  omša  nám sprítomňuje  túto  obetu a  ponúka  nám  Krista   v Eucharistii – jeho  telo  a krv, dušu  i božstvo.

Dnes si pripomeň a osláv to, čo pre teba Ježiš vykonal. Po prijímaní sa mu poďakuj a zvelebuj ho i počas adorácie  po svätej  omši.  Predstav  si,  ako  z teba sníma všetky hriechy. Predstav si radosť, s ktorou ťa  v nebi   očakávajú –   to  všetko  vďaka  Ježišovej  krvi.  S dôverou v moc jeho krvi pros, aby každý človek na svete mohol zakúsiť takéto očistenie a nádej na nový život v Kristovi.

"Pane Ježišu, dnes a pri každej svätej omši sa skláňam pred tebou, 

vzdávam ti vďaky a zvelebujem ťa."