Nezabudnutí susedia

09.09.2021

Spomienka dňa holokaustu a rasového násilia.

Dňa 09. 09. 2021 v 67 mestách a obciach na Slovensku na podnet manželov Klementovích prebehla spomienka dňa holokaustu a rasového násilia.

Kresťanská policajná asociácia a občianske združenie Geniza zorganizovalo túto smútočnú spomienku v synagóge v Leviciach. Začiatok podujatia začal zvonmi a klavírnou skladbou umelca Miroslava Ráca s názvom " Ostalo len ticho ". Po klavírnej skladbe nasledovala minúta ticha a následne moderátorka podujatia pani Marta Švolíková privítala účastníkov a predstavila hostí podujatia a to: vicežupana Nitrianskeho samosprávneho kraja Igora Édera, zástupcu primátora mesta Levice Petra Benčeka, prednostku Okresného úradu v Nitre Evu Hajdamárovú, prednostu Okresného úradu v Leviciach Pavla Dlábika, dozorcu cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Leviciach Martina Drdoša, staršieho kaplána vojenského útvaru Levice Jána Lehockého, kazateľa zboru Cirkvi bratskej v Leviciach Miroslava Haszicsa, vedúceho kazateľskej stanice Cirkvi bratskej kaplnka Levice Ondreja Garaja, farára Cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi v Leviciach Gyulu Kassai, zástupcu kazateľa cirkvi Adventistov siedmeho dňa v Leviciach Kvetoslava Krnáča, kazateľa cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Leviciach Tibora Bánskeho, kňaza cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Kalnej nad Hronom Jána Janča, predsedu oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach Jána Hamara a členov tohto výboru Jána a Lenku Kollárovích, lektorku a dokumentaristku neziskovej organizácie Post Bellum Dášu Kúdelovú Kopčanskú, pracovníčku Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Slávku Prevendárčikovú, riaditeľku I. Základnej školy v Leviciach Alicu Meňhartovú, predstaviteľov a žiakov Gymnázia Andreja Vrábľa z Levíc, predstaviteľov a žiakov Strednej odbornej Pedagogickej školy v Leviciach, pani Ľubicu Opaternú, pána Róberta Štádlera, pána Štefana Zomborského, svedka deportácií z roku 1944 v Levicicach pána Ladislava Ürgeho, organizátorov podujatia viceprezidenta Kresťanskej policajnej asociácie Mariána Bielik ( na uvedenom podujatí zastúpil prezidenta Kresťanskej policajnej asociácie Jaroslava Maceka ) a predsedu občianskeho združenia Geniza Matúša Zeliezku.

Pani moderátorka spomenula, prečo sme sa na spomínanom podujatí zišli a priblížila históriu mesta Levice v období II. svetovej vojny, že pred 80 rokmi, 9. septembra 1941 prijala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex. Preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Židovský kódex, to je temný príbeh jedného z najtragickejších období histórie Slovenska. Jeho prijatím vyvrcholilo ročné obdobie platnosti ústavného zákona č. 210 zo dňa 3. septembra 1940, ktorým snem SR splnomocnil vládu vykonávať opatrenia "potrebné na vyradenie židov zo sociálneho a hospodárskeho života". Kódex obsahoval 270 paragrafov, bol jedným z najrozsiahlejších právnych predpisov prijatých medzi rokmi 1939 až 1945 na Slovensku a patril medzi najkrutejšie protižidovské zákony v Európe. Recipoval väčšinu početných antisemitských noriem, ktoré na Slovensku vychádzali od roku 1939, inšpirované aj tzv. Norimberskými zákonminacistického Nemecka z roku 1935. Protižidovská politika vyvrcholila vyvezením viac ako 71 000 židovských obyvateľov z územia Slovenska do nacistických vyhladzovacích táborov, pričom približne 58 000 bolo deportovaných v roku 1942 a 13 000 po okupácii Slovenska na jeseň 1944. Dňa 15. mája 1942 prijal snem SR ústavný zákon č. 68/1942 Sl. z. o vysťahovaní Židov, ktorým dodatočne legalizoval deportácie prebiehajúce už od 25. marca 1942. Väčšina deportovaných osôb v táboroch smrti zahynula. V dobe vydania Židovského kódexu, v septembri 1941, Židia v Leviciach, ktoré v tomto období patrilo do Maďarského kráľovstva, boli ešte v relatívnom bezpečí. Ich život komplikovali maďarské protižidovské zákony, niekoľko desiatok mužov ťažko pracovalo v pracovných táboroch, mnohí z nich boli nezvestní, no deportácie ich čakali až o tri roky, v júni 1944. Synagóga ešte slúžila svojmu účelu, bola miestom modlitieb, vzdelávania a stretávania židovskej komunity.

Po príhovore Igora Édera nasledoval príhovor prostredníctvom videa dieťaťa holokaustu Pavla Traubnera a generálneo biskupa ECAV Ivana Eľka.

Po týchto príhovoroch nasledovalo prečítanie 70 mien obetí z rôznych kútov Slovenska siedmymi vybranými hosťami podujatia, pričom každý prečítal 10 mien, zapálil sviečku a položil kamienok. Po prečítaní mien nasledovalamodlitba Kadiš - videonahrávka hlavného rabína Slovenska Michaila Borisoviča Kapustina, čítanie mien zácharncov, ktorí v tejto ťažkej době pomáhali Židom a riskovali životy - 20 mien ocenených vyznamenaním "Spravodlivý medzi národmi", čítanie 20 mien Sloveniek a Slovákov - "Spravodlivých medzi národmi"; ktoré sprevádzal skladbou "Oslobodenie" pán Miroslav Rác, ktoré prečítal pán Matúš Zeliezka a čítanie 10 mien záchrancov zatiaľ neocenených vyznamenaním "Spravodlivý medzi národmi", ktoré prečítal pán Štefan Zomborský

Keďže Vláda Slovenskej republiky rozhodla pri príležitosti 80. výročia vydania Židovského kódexu vydať vyhlásenie, v ktorom odsúdila udalosti, ktoré sa odohrali na Slovensku pred ôsmimi desaťročiami, ospravedlniť sa židovským obyvateľom za činy vtedajšej vlády a zdôrazniť neprijateľnosť akejkoľvek legislatívy vedúcej k dehumanizácii, či porušovaniu ľudských i občianskych práv, tak toto Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 08. 09. 2021 prečítal spoluorganizátor podujatia pán Marián Bielik.

Záver podujatia ukončil klavírnym epilógom Miroslav Rác - skladbou "Nárek").

Kresťanská policajná asociácia si veľmi váži, že bola oslovená organizátorom celoslovenského podujatia manželmi Klementovími zo Zvolena, aby sa spolupodieľala na tomto veľkom diele a zo srdca ďakuje všetkým hosťom a účastníkom, ktorí prijali pozvanie na toto podujatie. Ďakujem pánu Bohu, že bol prítomný v ten deň v levickej synagóge.

Veríme, že pokiaľ, by pán Boh bol prítomný aj v životoch u tých ľuďoch, ktorí tieto zverstvá organizovali, tak, by sme sa dnes nemuseli schádzať na smútočných spomienkach a pripomínať si tieto zverstvá, na ktorých sa spolupodieľali susedia na svojich susedoch.

Keďže žiaľ v našej minulosti došlo k takýmto zverstvám, tak je našou povinnosťou a povinnosťou ďalších generácií si tento čierny deň spoločne pripomínať tak, ako to bolo vo štvrtok dňa 09.09.2021.

Kresťanská policajná asociácia