Zjednotenie kresťanov s Lamačskými Chválami v kostole EC AV v Leviciach.....

10.02.2017

     V októbri 2016 medzi našim Spoločenstvom pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii na spoločnom stretnutí s generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR plk. ThDr. Mariánom Bodolló a bratom farárom Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Leviciach Mgr. Martinom Rieckym, skrsla myšlienka koncertu gospelovej skupiny Lamačských Chvál v kostole EC AV Levice.

     Modlili sme sa za to a myšlienka sa napokon premenila na skutočnosť a Lamačské Chvály dňa 04.02.2017 o 17.00 hod zavítali do kostola Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Leviciach. Celý tento chválový koncert bol plánovaný za účelom zjednotenia a povzbudenia kresťanov v meste Levice, keďže členovia kapely Lamačské Chvály sú katolíckeho vierovyznania. Na koncerte sa zúčastnilo viac ako 200 bratov a sestier z viacerých kresťanských denominácií, rôznych vekových kategórií, ktorí v rytme Lamačských Chvál spoločne chválili nášho najvyššieho pána a jeho syna - Pána Boha a Ježiša Krista.

     Po úvodnej skladbe "Aké je dobré" zúčastnených bratov a sestry privítali brat farár EC AV v Leviciach Martin Riecky a brat kaplán Rímsko-katolíckeho farského úradu Levice - Rybníky Ján Kraus, ktorí svojimi slovami povzbudili a povedali, ako je dôležité a vzácne, keď sa spoločne na jednom mieste zúčastnia kresťania viacerých denominácií za účelom chválenia spoločného pána - Ježiša Krista. Hneď od začiatku chválových modlitieb bolo v kostole cítiť atmosféru sprevádzanú prítomnosťou Ducha Svätého, pričom pri slovách povzbudenia a zamyslenia od evanjelizátora a zároveň lídra kapely Braňa Letka, nejednému bratovi a sestre stekali slzičky po lícach.

     V piesni s názvom "Ovečka" dostala príležitosť ukázať svoj spevácky talent aj 11-ročná Danielka Pokoraczká z Bátoviec, ktorá svojím spevom potvrdila, že má talent od Boha. Až keď prišlo k záverečnému poďakovaniu a rozlúčeniu so zúčastnenými bratmi a sestrami v podaní Braňa Letka, sme zistili, že dve hodinky sú za nami a povzbudení Božím slovom môžeme vojsť do ulíc...... a slovami a skutkami slúžiť Pánu Bohu. Po ukončení koncertu naši bratia a sestry z EC AV Levice prichystali pre hostí v jedálni kostola cirkevného zboru bohaté sladké a slané občerstvenie, ktoré ocenili všetci pozvaní hostia.

     Na záver, by som chcel v mene nášho Spoločenstva pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii poďakovať bratovi farárovi EC AV Levice Martinovi Rieckemu, bratom a sestrám tohto cirkevného zboru za pomoc všetkého druhu, ktorú poskytli pri organizovaní tohto koncertu nášmu spoločenstvu. Taktiež treba poďakovať všetkým ostatným, ktorí svojou modlitbovou podporou prispeli k tomu, aby sa toto dielo uskutočnilo.

     Tiež, by som chcel spomenúť túžbu, že boli by sme veľmi radi, keby naša spolupráca prebiehala pri organizovaní podobných aktivít aj s inými cirkevnými zbormi v Leviciach v takom duchu, ako prebehla s Evanjelickým cirkevným zborom a.v. Levice.

     Nech Vás všetkých Pán Boh požehnáva a nech Duch Svätý Vám dáva múdrosť pri každodennom rozhodovaní.

Marián Bielik

(majo)

                       s prava: pán kaplán RKC Ján Kraus a brat farár EC AV Martin Riecky